Geodetická kancelária Roman Tomaškovič vznikla v roku 1996. Využíva svoje dlhoročné poznatky a skúsenosti z odboru geodézia a katografia, katastra nehnuteľností a inžinierskej geodézie v regióne okresu Nitra a Topoľčany.

image.jpg
 • Geometrické plány:

  geometrické plány na zameranie stavieb ku kolaudácii
  geometrické plány na zameranie rozostavaných stavieb pre potrebu úveru
  geometrické plány pre určenie vlastníckych práv k pozemkom
  geometrické plány na oddelenie alebo rozdelenie pozemkov
  geometrické plány na vyznačenie vecného bremena
  zameranie adresného bodu
  poradenská služba

 • Vytyčovanie hraníc pozemkov:

  Vytyčovanie hraníc pozemkov pokiaľ sa nejedná o spornú hranicu

 • Inžinierska geodézia:

  predprojektové polohopisné a výškopisné zameranie
  vytyčovanie stavieb podľa projektovej dokumentácie
  porealizačné zameranie stavieb a inžinierskych sietí
  digitalizácia mapových podkladov